$('#lpt_link')。remove();
俄语 简体中文 英语 菲律宾人 意大利语 日本性玩偶 韩语 马来语 泰国人 越南人

汇总表所做的更改海关关税的海关联盟。

理事会批准欧亚经济委员会上月16的2012城市№54

签署代码ETH FEA TS在CCT TC(与23.08克2012)的进口关税率进口税的改变率“(后23.08.2012城市)关于修改的决定的编号和日期生效日期的变化
$ 0302 51 100 0 10% 5% 89从12.10.2012 01.01.13
$ 0302 51 100 0 10% 89从12.10.2012 01.01.14
$ 0302 51 900 0 10% 5% 89从12.10.2012 01.01.13
$ 0302 51 900 0 10% 89从12.10.2012 01.01.14
$ 0302 52 000 0 10% 5% 89从12.10.2012 01.01.13
$ 0302 52 000 0 10% 89从12.10.2012 01.01.14
$ 0302 53 000 0 10% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 0302 89 900 1 10% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 0306 16 100 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 0306 17 100 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 0306 26 100 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 0306 27 100 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 1605 21 100 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 1605 21 900 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 1605 29 000 0 20%,但不低于每千克2 1欧元 17%,但不低于每千克0,34 1欧元 215从13.11.2012 01.01.13
$ 2613 10 000 0 5% 0% 264从11.12.2012 12.01.13
$ 2613 90 000 0 5% 0% 264从11.12.2012 12.01.13
$ 2902 90 000 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2916 31 000 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2916 39 900 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2918 99 400 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2918 99 900 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2920 19 000 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2921 19 990 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2921 43 000 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2924 29 980 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2926 90 950 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2932 99 000 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2933 19 900 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2933 39 250 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2933 49 100 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
$ 2933 59 100 0 5% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
- 3207 40 850 0 5% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 3207 40 850 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 3207 40 850 9 5% 149从30.08.2012 29.09.12
$ 3901 90 900 0 10% 0% 89从12.10.2012 20.12.12
+ 3910 00 000 2 0% 89从12.10.2012 20.12.12
+ 3910 00 000 8 10% 89从12.10.2012 20.12.12
- 3910 00 000 9 10% 89从12.10.2012 20.12.12
- 3917 29 000 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 3917 29 000 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 3917 29 000 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
$ 5810 92 100 0 15% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
$ 5810 92 900 0 15% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
$ 6002 40 000 0 10% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
$ 6003 30 100 0 10% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
$ 6004 10 000 0 10% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
$ 6005 32 500 0 10% 3% 90从23.11.2012 26.12.12
- 7304 49 930 0 15% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 930 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 930 9 15% 81从14.09.2012 21.10.12
- 7304 49 950 0 15% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 950 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7304 49 950 9 15% 81从14.09.2012 21.10.12
- 7307 29 900 0 15% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7307 29 900 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7307 29 900 9 15% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 910 0 15% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 910 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 910 9 15% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 930 0 15% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 930 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 930 9 15% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 980 2 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 980 3 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7326 90 980 8 15% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7326 90 980 9 15% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7608 20 890 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7608 20 890 2 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 7608 20 890 8 20% 81从14.09.2012 21.10.12
- 7608 20 890 9 20% 81从14.09.2012 21.10.12
- 7616 99 900 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7616 99 900 2 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 7616 99 900 8 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 7616 99 900 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8307 10 000 0 15% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8307 10 000 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8307 10 000 9 15% 149从30.08.2012 29.09.12
$ 8308 10 000 0 20% 5% 186从18.10.2012 18.11.12
$ 8308 90 000 0 20% 5% 186从18.10.2012 18.11.12
$ 8426 49 001 0 0% 5% 186从18.10.2012 18.11.12
$ 8429 11 001 0 0% 10% 174从02.10.2012 02.11.12
$ 8429 11 002 0 0% 5% 186从18.10.2012 18.11.12
- 8462 10 100 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8462 10 100 1 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8462 10 100 1 0% 81从14.09.2012 01.11.12
+ 8462 10 100 1 10% 81从14.09.2012 01.01.13
+ 8462 10 100 2 10% 81从14.09.2012 21.10.12
8462 10 100 2 0% 81从14.09.2012 01.11.12
8462 10 100 2 10% 81从14.09.2012 01.01.13
+ 8462 10 100 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8471 41 000 0 0% 303从25.12.2012 26.01.13
+ 8471 41 000 1 0% 303从25.12.2012 26.01.13
+ 8471 41 000 9 10% 303从25.12.2012 26.01.13
- 8481 10 190 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 190 2 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 190 8 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8481 10 190 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8481 10 990 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 990 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 10 990 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8481 30 990 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 30 990 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 30 990 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 80 850 7 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8481 80 850 8 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8481 80 850 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8483 40 230 0 5% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 230 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 230 9 5% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8483 40 300 0 5% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 300 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8483 40 300 9 5% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8501 10 100 0 15% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8501 10 100 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8501 10 100 9 15% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8501 40 200 2 15% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8501 40 200 3 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8501 40 200 4 15% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8504 23 000 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8504 23 000 1 10% 81从14.09.2012 21.10.12
8504 23 000 1 0% 81从14.09.2012 01.11.12
8504 23 000 1 10% 81从14.09.2012 01.11.14
+ 8504 23 000 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
$ 8504 40 820 1 10% 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 880 2 5% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 880 8 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8504 40 880 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 900 2 5% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8504 40 900 8 10% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8504 40 900 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8511 90 000 7 0% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8511 90 000 8 10% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8511 90 000 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8518 40 800 0 10% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8518 40 800 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8518 40 800 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8525 60 000 0 10% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8525 60 000 1 0% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8525 60 000 9 10% 81从14.09.2012 21.10.12
$ 8526 10 000 1 7,50% 0% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8529 90 650 0 10% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8529 90 650 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8529 90 650 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8542 31 100 0 3,50% 260从04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 100 1 0% 260从04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 100 9 3,50% 260从04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 909 2 0% 260从04.12.2012 09.01.13
+ 8542 31 909 8 5% 260从04.12.2012 09.01.13
- 8542 31 909 9 5% 260从04.12.2012 09.01.13
- 8544 42 900 2 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8544 42 900 3 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8544 42 900 7 20% 149从30.08.2012 29.09.12
- 8544 42 900 8 20% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 8704 22 910 2 5% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8704 22 910 8 15% 81从14.09.2012 21.10.12
- 8704 22 910 9 15% 81从14.09.2012 21.10.12
+ 8802 30 000 3 0% 107从23.11.2012 22.12.12
8802 30 000 3 20% 107从23.11.2012 01.01.14
+ 8802 30 000 7 20% 107从23.11.2012 22.12.12
- 8802 30 000 8 20% 107从23.11.2012 22.12.12
- 8901 10 100 0 5% 265从11.12.2012 12.01.13
+ 8901 10 100 1 0% 265从11.12.2012 12.01.13
8901 10 100 1 5% 265从11.12.2012 01.01.15
+ 8901 10 100 9 5% 265从11.12.2012 12.01.13
+ 9026 20 200 7 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 200 8 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 200 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 800 1 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 800 2 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 9026 20 800 8 10% 149从30.08.2012 29.09.12
- 9026 20 800 9 10% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 9405 40 990 7 0% 149从30.08.2012 29.09.12
+ 9405 40 990 8 20% 149从30.08.2012 29.09.12
- 9405 40 990 9 20% 149从30.08.2012 29.09.12

符号:

  • “$” - 只有改变了进口关税率
  • “ - ” - 代码被排除在外
  • “+” - 该代码是